top of page

Privacyverklaring

 

Better Life Int., gevestigd aan van Ostadelaan 312, 1816 JJ  Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.0 Contactgegevens

www.better-life.nl, van Ostadelaan 312, 1816 JJ  Alkmaar, 0620647723

Ton Tax is de Functionaris Gegevensbescherming van Better Life Int.. Hij is te bereiken via ton@better-life.nl

2.0 Persoonsgegevens die wij verwerken

Better Life Int. verwerkt uw persoonsgegevens als bij punt 2.1, 2.2 en 2.3 doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

2.1 Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

2.2 Gegevens mbt leefwijze en lichamelijke klachten

Verder verwerken wij uw gegevens, bij een intakegesprek, die wij nodig hebben om u zoveel mogelijk te kunnen coachen bij het behalen van uw afgesproken doelen zoals:

– Eet- en drinkpatroon

– Sportgegevens

– Rook en drinkgewoonten

– Lichamelijke klachten, indien deze aanwezig zijn en van belang zijn om te weten bij het helpen/coachen naar uw doel.

– Gebruik van medicatie indien van toepassing

– Maken van een voor- en na foto om zo het resultaat visueel te maken

2.3 Metingsgegevens

Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden/coachen verwerken we uw gemeten waarden van uw lichaam met een geavanceerde weegschaal met uw toestemming zoals:

– Gewicht

– Vocht percentage

– Vet percentage

– BMI (Body Mass Index)

– Visceraal vet

– Spiermassa

– Spier kwaliteit

– BMR (Basaal Metabolisme Rust)

– Metabolische leeftijd

 

3.0 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ton@better-life.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4.0 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Better Life Int. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling; grondslag overeenkomst

– Het kunnen monitoren van uw gegevens die worden verkregen na een meting op een weegschaal, om u hierbij te begeleiden naar uw beoogde doel(en); grondslag toestemming

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; grondslag toestemming

– U te kunnen bellen, appen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening/coaching uit te kunnen voeren; grondslag toestemming

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; grondslag overeenkomst

– Better Life Int. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; grondslagen toestemming en overeenkomst.

– Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

5.0 Geautomatiseerde besluitvorming

Better Life Int. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Better Life Int.) tussen zit. Better Life Int. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Visma: een elektronisch boekhoudprogramma om de facturatie te kunnen uitvoeren om een gezonde financiële huishouding van Better Life Int. te kunnen waarborgen. De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om een factuur persoonlijk of via e-mail te kunnen versturen.

6.0 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Better Life Int. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens onder punt 2.1

Als u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze diensten/coaching is er overeengekomen dat uw persoonsgegevens nog 3 jaar na datum laatste coaching gesprek blijven bestaan in het elektronisch boekhoudprogramma snelstart en worden daarna overbodig en worden dan ook vernietigt.

Gegevens onder punt 2.2

Als u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze diensten/coaching is er overeengekomen dat uw gegevens na datum laatste coaching overbodig zijn en worden dan ook vernietigt. Mocht u later weer willen starten bij ons als klant, wordt u behandelt als een nieuwe klant en dient u opnieuw de intake in te vullen.

Gegevens onder punt 2.3

Als u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze diensten/coaching is er overeengekomen dat uw gegevens na datum laatste coaching overbodig zijn en worden dan ook vernietigt.

7.0 Delen van persoonsgegevens met derden

Better Life Int. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8.0 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Better Life Int. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze worden opgeslagen om bijvoorbeeld via WP statistics en GeoIP in te kunnen zien hoeveel bezoekers er op de site actief zijn geweest en welke pagina’s er zijn bezocht.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: GeoIP

Naam: WP Statistics V 12.3.5

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 3 jaar

 

9.0 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ton@better-life.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Better Life Int. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Better Life Int. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10.0 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Better Life Int. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via ton@better-life.nl

bottom of page